Course

食農教育-「菇」風佳餚,真菌魔法

食農教育-「菇」風佳餚,真菌魔法

陶冠全
2022/10/05~2022/11/23
6Hours/6Weeks
Closed
Go to Course
全方位投資理財一

全方位投資理財一

黃寶慧
2022/09/12~2022/11/15
9Hours/9Weeks
Closed
Go to Course
Hoa ngữ thông dụng: Luyện thi TOCFL cấp độ 1 (Kì học đầu tiên 2022)

Hoa ngữ thông dụng: Luyện thi TOCFL cấp độ 1 (Kì học đầu tiên 2022)

黃昕婷,范姿麟
2022/09/12~2022/12/31
8Hours/8Weeks
Closed
Go to Course
Blender 3D建模與動畫

Blender 3D建模與動畫

陳合成
2022/09/05~2022/10/29
11Hours/7Weeks
Closed
Go to Course
中階環境教育科學營

中階環境教育科學營

章日行,楊珮玉,張喬揚
2022/08/22~2022/10/03
6Hours/6Weeks
Closed
Go to Course
華測入門級 Hoa ngữ thông dụng: Luyện thi TOCFL cấp độ 1

華測入門級 Hoa ngữ thông dụng: Luyện thi TOCFL cấp độ 1

黃昕婷,范姿麟
2022/07/01~2022/09/04
8Hours/8Weeks
Closed
Go to Course
食安素養-手搖飲衛生及標示管理入門

食安素養-手搖飲衛生及標示管理入門

邱致穎,陶冠全
2021/11/23~2021/11/30
1Hours/1Weeks
Closed
Go to Course
近代物理精要

近代物理精要

陳韋任
2021/10/26~2021/12/13
6Hours/6Weeks
Closed
Go to Course
基礎理財規劃

基礎理財規劃

黃寶慧
2021/10/08~2021/11/30
9Hours/9Weeks
Closed
Go to Course
食安素養-精緻農業溯源追蹤輕鬆學

食安素養-精緻農業溯源追蹤輕鬆學

陶冠全
2021/10/06~2021/11/17
8Hours/7Weeks
Closed
Go to Course
網頁動畫設計

網頁動畫設計

陳合成
2021/10/04~2021/11/12
9Hours/6Weeks
Closed
Go to Course
隨機萬變-參數化輔助景觀設計與應用

隨機萬變-參數化輔助景觀設計與應用

許哲瑜
2021/09/23~2021/11/11
6Hours/6Weeks
Closed
Go to Course
初階環境教育科學營

初階環境教育科學營

章日行,楊珮玉,張喬揚
2021/08/02~2021/09/30
6Hours/6Weeks
Closed
Go to Course
食安文化新體驗-安全美味協奏曲

食安文化新體驗-安全美味協奏曲

陶冠全
2020/10/14
9Hours/9Weeks
Closed
Go to Course