109 Second Term

石碇高中-生活中的機器...
2021/02/01 ~ 2021/06/30
石碇高中-MVP夢工場...
2021/02/01 ~ 2021/06/30
石碇高中-魔法魔法許我...
2021/02/01 ~ 2021/06/30
石碇高中-普通心理學(...
2021/02/01 ~ 2021/06/30
石碇高中-人工智慧導論...
2021/02/01 ~ 2021/06/30
石碇高中-讓數字說話的...
2021/02/01 ~ 2021/06/30