108 First Term

半導體概論(一)-量子...
National ... 2019/09/28 ~ 2020/01/31
病毒與人生(2019生...
Kaohsiung... 2019/09/28 ~ 2020/01/31
創意學經濟(2019人...
National ... 2019/09/28 ~ 2020/01/31
人工智慧與深度學習(...
National ... 2019/09/28 ~ 2020/01/31
超級英雄的物理學—從動...
Chung Yua... 2019/09/28 ~ 2020/01/31
2D動畫製作(2019...
National ... 2019/09/28 ~ 2020/01/31
統計方法與資料分析(...
National ... 2019/09/28 ~ 2020/01/31
當代應用心理學(201...
National ... 2019/09/28 ~ 2020/01/31

 

107 Summer

物理一進階學習(201...
National ... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
半導體概論(二)-半導...
National ... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
財經新聞看門道(201...
Hsing Wu ... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
財務會計進化論(201...
Da yeh Un... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
病毒與人生(2019生...
Kaohsiung... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
巨觀化學世界–基礎篇(...
National ... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
半導體概論(一)-量子...
National ... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
物理一(2019物理人...
National ... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
創意學經濟(2019人...
National ... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
財務會計_基礎篇(20...
Da yeh Un... 2019/06/17 ~ 2019/09/08
微積分導論(2019數...
National ... 2019/06/10 ~ 2019/09/08

 

107 Second Term

半導體概論(一)-量子...
National ... 2019/03/11 ~ 2019/06/30
物理一(2019物理人...
National ... 2019/03/11 ~ 2019/06/30
財務會計_基礎篇(20...
Da yeh Un... 2019/03/11 ~ 2019/06/30
微觀化學世界-初階基礎...
National ... 2019/03/11 ~ 2019/06/30
基礎生物學(2019生...
Kaohsiung... 2019/03/10 ~ 2019/06/30
創意學經濟(2019人...
National ... 2019/03/04 ~ 2019/06/30