Tóm tắt khóa học 学程简介

(1)Hướng dẫn người dân Việt Nam hiểu được an toàn thực phẩm và quan tâm đến các vấn đề an toàn thực phẩm. Nâng cao sự nhận thức trong toàn xã hội Việt Nam về an toàn thực phẩm thông qua việc phổ biến cho nhiều học viên, nhằm xây dựng các quan niệm đúng đắng về an toàn thực phẩm và sức khoẻ cộng đồng.

(2)Hỗ trợ các giáo viên của các trường đã hợp tác tại Việt Nam phát triển chuyên nghiệp, hướng dẫn họ làm quen với việc học bằng kỹ thuật số và nhiều ích lợi từ các khóa học của MOOCs. Thúc đẩy phát triển giáo dục về an toàn thực phẩm tại Việt Nam, và tăng cường sự phát triển chuyên nghiệp của giáo viên trong các trường đã hợp tác và nâng cao hiệu quả giảng dạy của các khóa học liên quan đến an toàn thực phẩm.

(3)Tăng cường mối quan hệ hợp tác đào tạo với các trường tại Việt Nam. Thông qua việc hợp tác học bằng kỷ thuật số và các khóa học của Moocs, để chứng minh chất lượng cao của giáo dục Đài Loan. Bên cạnh đó, tiếp tục hỗ trợ chính phủ thực hiện các hoạt động giao lưu học thuật và khoa học kỹ thuật giữa Đài Loan và Việt Nam.

(4)Thông qua thúc đẩy việc học bằng kỹ thuật số và các chương trình học của MOOCs, khiến cho nhiều người Việt Nam phát hiện Đài Loan và cảm thấy Đài Loan thật thân thiện; ngoài ra còn giúp chính phủ tăng cường nâng cao tình hữu nghị giữa hai nước Đài Loan và Việt Nam.

(1)To introduce the Vietnamese learners to better understanding food safety and thus to pay attention to food safety issues. Through the knowledge spread of the pioneer learners to enhance the awareness as well as to establish the correct concept of food safety and public health of all the consumers in Vietnam.

(2)To assist the teachers in the cooperative Vietnamese universities to grow professionally by guiding them to recognize the benefits of digital learning and massive open online courses (MOOCs). Thereby to promote food safety education in Vietnam so as to strengthen professional growth of teachers and enhance the teaching effectiveness of food safety related courses offered by the cooperative schools.

(3)To enhance the academic partnership and to demonstrate the quality of higher education of Taiwan through digital learning and the MOOCs with cooperative schools in Vietnam. And this will further assist the government in carrying out scientific, technological and academic exchanges between Taiwan and Vietnam.

(4)Let more Vietnamese people find and feel the friendship of Taiwan through offering digital learning and MOOCs so as to help the government to improve and promote the friendship between Taiwan and Vietnam.

(一) 引领越南民众认识食品安全,进而对食品安全议题关注,并透过学习者的扩散,提升越南整体社会对食品安全的重视,进而建立正确的食品安全与公共卫生的观念。

(二) 协助越南合作学校教师专业成长,导引专业教师认识数位学习与磨课师课程的效益,促进食品安全教育在越南的活化与发展,借此强化合作学校教师专业成长与提升食品安全相关课程之教学成效。

(三) 深化与越南合作学校学术合作伙伴关系,透过数位学习与磨课师课程之合作,展现台湾高等教育的品质,进一步协助政府进行台越两国之科技与学术交流活动。

(四) 经由数位学习与磨课师课程之推广,让更多的越南民众发现台湾,感受台湾的友善,借此协助政府增进与提升台越两国之情谊。

Đội hình giảng viên 授课团队

教师姓名

任职学校/单位

任职系所/部门

职称

胡淳怡
Chun-Yi Hu

美和科技大学
MEIHO UNIVERSITY

Khoa công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng
Department of Food Science and Nutrition
食品营养系

Phó giáo sư
Associate Professor
副教授

陈玉桂
Yu-Kuei Chen

美和科技大学
MEIHO UNIVERSIT

Khoa công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng
Department of Food Science and Nutrition
食品营养系

Phó giáo sư
Associate Professor
副教授

周清富
Chin-Fu Chou

美和科技大学
MEIHO UNIVERSITY

Khoa công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng
Department of Food Science and Nutrition
食品营养系

Trợ lý giáo sư
Assistant Professor
助理教授

颜宏恺
Hung-Kai Yen

美和科技大学
MEIHO UNIVERSITY

Khoa công nghệ sinh học
Department of Biological Science and Technology
生物科技系

Trợ lý giáo sư
Assistant Professor
助理教授

 

Nội dung 课程内容

Một loạt các khoá học trực thuộc chủ đề “An toàn thực phẩm trong cuộc sống”, được chia ra làm 3 khoá học chính bao gồm “Vi sinh vật và thực phẩm”, “An toàn thực phẩm và kiểm nghiệm”, và "Tổng quát về nấm ăn được". Khóa học về “Vi sinh học và thực phẩm" chủ yếu là xây dựng cho học viên các quan niệm về mối quan hệ giữa vi sinh vật và các bệnh do thực phẩm gây ra, nhiễm chất độc hại, chất lượng thực phẩm, sự hư hỏng thực phẩm, bảo quản thực phẩm và chế biến thực phẩm. Khóa học về " Kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm " chủ yếu giảng dạy cho học viên các kiến thức và kỹ năng chuyên môn về vệ sinh an toàn thực phẩm, các quy định và nguyên tắc quản lý vệ sinh thực phẩm liên quan, các biện pháp phòng trừ nguy hại và ngộ độc thực phẩm; và thiết lập các khái niệm về vệ sinh và an toàn thực phẩm phải có. "Tổng quát về nấm ăn được" chủ yếu giới thiệu về nấm ăn thông thường và phương pháp nuôi cấy nấm để làm thuốc; Phương pháp xác định nguồn gốc của nấm, và thực trạng các ngành có liên quan

The courses series of “Food Safety in Life” with three main courses included in "Microbiology and Food", "Food Safety and Inspection" and "Introduction to Edible Mushrooms". The course "Microbiology and Food" focuses on establishing learners' notions of the relationship between microorganisms and food-borne diseases, toxin poisoning, food quality, food spoilage, food preservation and food processing. The course "Food Safety and Inspection" mainly focuses on teaching learner’s knowledge and professional skills in Food safety and health, relevant food sanitation regulations and principles, measures of preventing and controlling food poisoning and harm, and the establishment of the concept of food sanitation and safety. The "Introduction to Edible Mushrooms" course is mainly to introduce general edible mushrooms and medicinal fungus cultivation methods; Fundamental identification of fungi and related industries situation.

本「生活中的食安」系列课程主题,共规划三门课程,分别为「微生物与食品」、「食品安全与检验」及「食用蕈菇概论」等。「微生物与食品」课程主要在建立学习者对于食品生成疾病、毒素中毒、食品品质、食品腐败、食品保存以及食物加工过程与微生物间关系的观念;「食品安全与检验」课程主要在教授学习者食品安全卫生专业技能与知识、相关食品卫生管理法规与原则、食物中毒与危害之防治措施以及建立应有之食品卫生与安全观念;「食用蕈菇概论」课程主要在介绍一般食用菇与药用真菌的培育方式、真菌的基源鉴定方式以及现阶段相关产业的现况。

Các yêu cầu 先修科目或先备能力

Vui lòng tham khảo các quy định của mỗi khóa học.

Please refer to the rules of each course.

请参考各课程之规定。

Đối tượng 建议修课对象

(1)Sinh viên Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và các trường hợp tác có liên quan tại Việt Nam.

(2)Chính phủ Việt Nam, nhân viên các đơn vị doanh nghiệp nhà nước và tư nhân, công dân Việt Nam.

(1)Students from Ho Chi Minh City Food Industry University and the relevant partners in Vietnam.

(2)Vietnamese government, personnel of public and private enterprises, and citizens.

(一)越南胡志明市食品工业大学以及本校越南相关合作伙伴学校之学生。

(二)越南相关政府、公民营单位人员以及一般社会民众。

 

▶如何申请证书
 

【课程证书当您修完单门课程,可在「个人资讯 / 修课成绩」,确认您该门课程的总成绩及下载证书。

系列课程证书当您修习完成此系列课程,您可以透过系列证书申请系统 https://tinyurl.com/yccpycps向育网申请修课通过证明。

注:请务必至系列证书申请系统填写正确的ewant帐号课程成绩截图

 
▶How to apply for Certification

Course Certificate - You can download your course certificate from "
Profile / Course Records".
 
Series Courses Certificate - You can apply for your Certificate for this series courses when you complete all the requirements of the courses in this series via our Certificate Application System (https://tinyurl.com/yccpycps).